Hushållsel

Föreningen äger själva elnätet och elmätarna i föreningens fastigheter. Det innebär att medlemmarna inte behöver betala någon nätavgift till Göteborgs Energi, men det innebär också att medlemmarna köper hushållselen av föreningen. Medlemmarna kan alltså inte teckna egna elavtal med någon elleverantör. Föreningen köper grön och hållbar el från Telge Energi.

Medlemmarnas elpris bestäms av styrelsen och baseras på det elpris och nätpris som föreningen vid var tid får betala. Medlemspriset är ett nettopris, d v s det finns inget påslag till föreningen i priset.

Varje lägenhet har en egen elmätare som avläses vart 6:e månad. Baserat på den specifika lägenhetens tidigare elförbrukning räknas ett schablonbelopp fram som tas ut via den vanliga avgiftsavin månadsvis. Två gånger om året görs avstämning mot faktisk förbrukning och ett för perioden genomsnittligt elpris räknas fram.

Avläsning På avi Ny schablon
30 april Juni Jun – Nov
31 oktober December Dec – Maj

Schablonen beräknas på tidigare förbrukning senaste säsong, d v s:

För att ta fram ny schablon för juni – november 2019, tittar man på förbrukningen i den lägenheten juni– november 2018. Schablonen anpassas sedan efter rådande läge på elmarknaden, d v s:

– Är elpriset för tillfället väldigt lågt, och man kan rimligen anta att det kommer att stiga under perioden, höjs schablonen något för att ”ta höjd” för ett sådant scenario.

– Är elpriset för tillfället väldigt högt, och man kan rimligen anta att det kommer att sjunka under perioden, sänks schablonen något för att medlemmen inte ska ligga ute med orimligt mycket pengar.

Med de svängningar som råder på den nordiska elbörsen, så är det svårt att träffa helt rätt med en schablon. De största svängningarna inträffar emellertid vid överlåtelserna, då en avflyttande medlem kanske hade en ovanligt låg förbrukning, medans den inflyttande medlemmen har en förhållandevis hög förbrukning. Med de avläsningsintervaller vi tillämpar brukar dessa svängningar dämpas efter att en medlem har bott i sin lägenhet i mer än ett år.

Det är givetvis önskvärt att hålla nere allt för stora krav/återkrav vid avstämningarna. Det ligger ingen affär i att för föreningens del ta ut orimligt höga schablonbelopp, för att så att säga kunna ”ligga på pengarna” ett halvår.

Brf Bagaregården strävar efter att medlemmarna ska få så jämna månadskostnader som möjligt.