Styrelsen

Styrelsen företräder föreningen och dess medlemmar, sköter föreningens drift samt bevakar dess intressen. De olika ledamöterna innehar förtroendeposter, vilka de fått av föreningens stämma.

På stämman prövas deras arbete under det gångna året (revisorernas berättelse). Revisorerna kan man säga är medlemmarnas garanter för att styrelsens arbete sker i enlighet med föreningens stadgar, gällande lagar, samt att styrelsen tillvaratar medlemmarnas intressen.

Det är valberedningen som föreslår stämman namn på personer som den tycker skall ingå i styrelsen. På stämman står det också fritt vilken medlem som helst att föreslå ytterligare namn, eller att även föreslå sig själv. Därefter röstar stämman in varje person för sig. Är du intresserad av att ingå i styrelsen, ta då gärna kontakt med valberedningen! Kontaktuppgifter finns på anslagstavlan utanför expeditionen, eller här på hemsidan.

För att komma i fråga krävs att man är medlem eller tillhör medlems hushåll och är boende i föreningen. Dessutom är det bra om man delar våra grundvärderingar satta i Brf Bagaregården, dvs:

  • Att föreningen skall förvaltas långsiktigt och rättvist över tid.
  • Att man förvaltar utifrån devisen ”för föreningens bästa”.
  • Att man förvaltar utifrån devisen ”för medlemmarnas bästa”.

Inga beslut får tas som enbart gynnar enskild medlem
på andra medlemmars bekostnad.

Styrelse vald på årsstämman 2023

Marianne Rapp-Ljunggren, Ordförande
Lise-Lotte Jansson, Ledamot
Amelie Aaseby, Ledamot
Björn Svensson, Ledamot
Johan Zackrisson, Suppleant
Mikael Maasing, Suppleant

Tillkommer
Marian Craciun, Ledamot HSB Göteborg

Valberedning 2023-2024
Lotta Persson (Lgh 33)
Ulf Berg-André (Lgh 44)

Revisorer 2023
Peter Erixzon (Huvudrevisor)

”Fråga inte vad föreningen kan göra för dig, utan vad du kan göra för föreningen.”

Okänd