Överlåtelse/ Försäljning

När en bostadsrättslägenhet byter ägare, kallas det för en överlåtelse. Överlåtelse kan ske genom försäljning, arv, gåva eller avsägelse. En bostadsrättsägare kan också sägas upp och skiljas från lägenheten genom tvång. För ytterligare information än den som redovisas nedan, se föreningens stadgar.

Försäljning

Om du ska sälja din bostadsrätt

I de flesta fall anlitar bostadsrättsinnehavaren en mäklare för att få hjälp med försäljningen av bostadsrätten. Då sköter mäklaren det mesta praktiska och juridiska kring försäljningen vilket är en trygghet. Dessutom annonseras lägenheten på ställen där mäklaren tror sig finna flest intresserade köpare, framförallt på den av mäklarna gemensamt ägda sajten Hemnet. De flesta mäklarfirmor har dessutom en egen kunddatabas där potentiella köpare redan finns registrerade i ett spekulantregister.

Du kan också sälja din bostadsrätt själv utan mäklare. Då får du annonsera och visa lägenheten själv. Köpekontrakt finns att köpa på bokhandeln, eller hämta från internet. Själva köpet genomförs tryggt hos din eller köparens bank tillsammans med en bankman, för detta brukar bankerna ta ut en avgift. Detta är givetvis ett billigare sätt att sälja sin lägenhet på, risken är att du missar en del spekulanter (och därigenom går miste om en eventuell lönsam budgivning köparna emellan), eftersom du då inte får annonsera på mäklarnas hemsida, Hemnet.

Idag finns också flera ”självmäklartjänster” där du och mäklarfirman delar på jobbet, vilket blir billigare än en traditionell mäklartjänst, men då får du ändå tillgång till att annonsera på Hemnet.

Historiskt sett så har de som sålt själva respektive anlitat mäklarfirma inte fått olika utfall på försäljningarna, varför det inte går att se om någon metod skulle vara mera lönsam än den andra. Har du väl bestämt dig för att sälja, så är det upp till dig att välja vilken väg du vill gå.

Nedan följer steg för steg de delar i en försäljning som berör föreningen.

1) Informera gärna styrelsen att du avser att sälja din lägenhet

2) Mäklaren eller du själv hämtar nödvändiga uppgifter från hemsidan

3) Du själv eller mäklaren kontaktar styrelsen vid ytterligare frågeställningar

4) När en köpare vaskats fram skrivs köpekontrakt samt en ansökan om medlemskap i föreningen, dessa handlingar skickas till föreningen, alternativt läggs i exp. brevlåda. Det är bra om säljarens blivande adress anges redan här, samt köparens önskemål avseende parkeringsplats och hur namnet ska stå på dörren/porttelefonen.

5) Föreningen prövar om köparen kan antas som medlem i föreningen. Denna process brukar ta omkring två veckor, men föreningen har enligt stadgar upp till en månad på sig.

6) Sker ägarbytet vid månadsskifte betalar säljaren avgiften som vanligt för sin sista månad som boende i föreningen. Sker ägarbytet mitt i en månad, betalar också säljaren avgiften för denna månad som vanligt, och får sedan på egen hand göra upp med köparen om fördelningen av månadsavgiften för lägenheten. Rör ej parkeringsavgift eller elavgift! Dessa avgifter är personliga och avstäms med säljaren månaden efter försäljning.

7) Föreningen meddelar köpare eller mäklare om att denne antas/ej antagits till medlem i föreningen. (Skulle en köpare ej antas som medlem, blir köpeavtalet ogiltigt och handpenningen betalas tillbaka till köparen).

8) Har inte säljaren redovisat sin blivande adress ännu måste det göras nu för att ägarbytet ska vara godkänt.

Ägarbytet sker

9) Elförbrukningen avläses av föreningen och avstämning görs. En slutfaktura till säljaren skickas till säljarens nya adress, innehållande el avstämningen (få tillbaka eller fyllnadsbetalning), överlåtelseavgift (2,5 % av prisbasbeloppet, 2023 = 1 313 kr), samt om föreningen har övriga oreglerade fordringar på säljaren. Parkeringsavgiften stäms inte av, säljaren betalar för hel månad även om ägarbyte sker i mitten av månaden, resten av avgiften ”brinner inne”.

10) Om köparen har tagit ut några pantbrev med lägenheten som säkerhet, eg. lånat pengar för köpet, kommer köparen att bli debiterad ”pantsättningsavgift”. Debiteringen kommer på avgiftsavin efter det att föreningen har handlagt panten, vilket brukar ske inom två månader från köpet. Pantsättningsavgiften är 1 % av prisbasbeloppet (525 kr 2023), avgift tas ut för varje pant. Har medlemmen valt att lägga bolånet i två olika delar, t.ex. en bunden och en rörlig del, utgår därmed två st pantsättningsavgifter.

Övrigt:
Säljaren lämnar kvar de till lägenheten hörande handlingarna såsom

 • Parkeringstillstånd
 • Bruksanvisningar till apparater och vitvaror
 • Ritningar och skötselbeskrivningar på av säljaren utförda ombyggnader och installationer
 • Alla nycklar, även egna gjorda kopior

Arv

 • Skulle du ärva en bostadsrättslägenhet i föreningen, måste du söka medlemskap i föreningen. Endast permanent boende i föreningen kan beviljas medlemskap, är du ej boende eller tänker flytta till föreningen, ombeds du istället att inom 6 månader försälja lägenheten. Därefter kan lägenheten komma att tvångsförsäljas (Bostadsrättslagen, kap 8)
 • Endast kommun eller landsting kan som juridisk person vara medlem i föreningen.

Gåva

 • Skulle du få överta en bostadsrättslägenhet i föreningen genom gåva, måste du söka medlemskap i föreningen. Endast permanent boende i föreningen kan beviljas medlemskap, är du ej boende eller tänker flytta till föreningen, ombeds du istället att försälja lägenheten.
 • Endast kommun eller landsting kan som juridisk person vara medlem i föreningen.
 • För närvarande tar skatteverket inte ut någon gåvoskatt.

Avsägelse

 • Reglerna för avsägelse regleras i föreningens stadgar § 47.
 • Avsägelse innebär att man lämnar tillbaka lägenheten till föreningen utan att få någon ekonomisk kompensation för den.
 • Avsägelse kan tidigast ske två år från upplåtelsen.
 • Avsägelsen görs skriftligt till föreningens styrelse.
 • ”Uppsägningstiden” är tre månader från det månadsskifte som infaller närmast efter avsägelsen.
 • Efter ”uppsägningstiden” är bostadsrättshavaren fri från alla sina förpliktelser mot föreningen, förutsatt att alla tidigare avgifter är korrekt reglerade.